Mortisun privacy beleid (AVG - GPDR)

A) Algemeen
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Mortisun bv tijdens alle interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze medewerkers, enzovoort.

Mortisun bv neemt uw privacy ernstig.
Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

B) Zo verwekt Mortisun bv de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is ("rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”).

De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Mortisun bv verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze ("doelbinding”).

De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ("minimale gegevensverwerking”).

De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Mortisun bv neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren ("juistheid”).

C) Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?
Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze gegevens worden ons doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik van onze producten en diensten, of een applicatie op deze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

D) Mortisun bv verzamelt via de website volgende persoonsgegevens
Bij het invullen van het offerteformulier:
je naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode.
Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

E) Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?
Mortisun bv, met maatschappelijke zetel te Eekhoutstraat 31, BE 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0696.960.539 (hierna Mortisun bv) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Contact met opnemen met Mortisun bv kan via:
e-mail: info @ mortisun . be
telefoonnummer: +32 (0) 472 50 48 92

F) Hoe worden deze gegevens beschermd?
We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers worden opgeleid om zeer voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook worden bij extra gevoelige gegevens extra maatregelen genomen:

Beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen versturing van de formuliergegevens via HTTPS.
Degelijke, geupdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers.
Degelijke, geupdate servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers. 
Intrusie-detectiesoftware op de firewalls.
Slechts een beperkt aantal werknemers hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Recente hardware met geupdate firmware.
Fysiek beveiligd kantoor met alarmsysteem.
GEEN toegang van derden zonder aanwezigheid directie.

G) Wat indien deze gegevens gelekt worden?
Mocht er zich een gegevens-lek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je - maximaal 72 u, nadat dit door ons geweten is, persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

H) Hoe worden deze gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen via officiële en professionele "Cloud-toepassingen".
Wij beschikken dus niet "intern" over een eigen server, alle gegevens worden op de "Cloud" of extern bewaard.
Onze zaakvoerder(s)/werknemer(s) hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om bepaalde taken naar behoren uit te voeren.

I) Waar worden deze gegevens opgeslagen?
De datacenters zijn fysiek ondergebracht in België en Nederland. Onze interne systemen staan op geen enkele (eigen) server opgeslagen, aangezien wij alles bewaren in de "Cloud".

De servers van de website provider:
Het datacenter voor onze website, is fysiek ondergebracht in Nederland.

J) Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
De gegevens van een klant worden in overeenstemming met het garantietermijn van het product bewaard. Aangezien wij 25 jaar garantie geven op bepaalde producten zijn wij dan ook genoodzaakt om de klantgegevens gedurende 25 jaar te bewaren.
Waarvoor worden deze gegevens bewaard en gebruikt?
Deze gegevens worden niet gebruikt, enkel om u te contacteren i.v.m. uw vraag. Wij voegen uw gegevens ook niet toe aan een mailing list.
De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt. Doordat wij garantie zetten op bepaalde producten, is het van belang dat wij de gegevens bewaren. De gegevens zijn enkel intern toegankelijk en worden niet gebruikt voor extern mailverkeer. Enkel de zaakvoerder(s)/werknemer(s) van Mortisun bv ontvangen uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden ook niet doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte.

K) Worden er ook "cookies" opgeslagen?
Identificatie-cookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie te gebruiken om de website te kunnen bewerken.
Functionele cookies worden gebruikt om die beheersapplicatie goed te kunnen laten werken (waar ben je, wat ben je aan het doen) maar is enkel bruikbaar door beheerders.
Analytische cookies zorgen er voor dat we onze website kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz ... Ook kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Indien je website optionele cookies gebruikt, en er dus bepaalde niet-functionele cookies uitgeschakeld kunnen worden, wordt er mogelijks een pop-up getoond om deze af te wijzen bij je bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

L) Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?
U heeft als bezoeker het recht om inzage te vragen van uw persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te laten wissen, een beperking van verwerking aan te vragen, de gegeven toestemming ten allen tijde in te trekken of klacht in te dienen. Indien je ons wil bereiken om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen, dan kan dat onder andere via ons kantoor (na afspraak), schriftelijk, telefonisch of via sociale media.

M) Alle algemene contactinformatie vind je via onze "contact" pagina op onze website. (www.mortisun.be) 


Update: 02/01/2024

© Copyright 2024 - Mortisun.be ® - All Rights Reserved - V2.5/2024
Algemene voorwaarden    ► Verkoopsvoorwaarden    ► Privacy